Svalstvo kyčle a stehna

Oblast kyčle a hýždě obsahuje mnoho velkých (např. velký hýžďový sval) i malých (hruškovitý
sval) svalů; tyto svaly jsou primárně odpovědné za stabilizaci kyčle a pohyb dolní končetiny.
Svaly kolem boků a hýždí společně se strukturami kyčelního kloubu umožňují velký rozsah pohybu dolníkončetiny, od flexe, extenze, addukce a abdukce k rotaci.

Převážná část hýždí je tvořena velkým hýžďovým svalem, který je největším a nejpovrchněji ležícím svalem této skupiny, leží za menšími svaly, jako je střední a malý hýžďový sval. Umožňuje výkonnou a prudkou extenzi kyčelního
kloubu, kterou využíváme například ve sprintu.

Abduktory (napínač stehenní povázky, střední a malý hýžďový sval) jsou umístěny na zevní straně stehna a zadní straně pánve. Začínají
na vrcholu zevního okraje pánve, napínají se
po zevní straně stehna a upínají se na laterální
plochu holenní kosti. Primární činností je abdukce (pohyb od středu) a mediální (vnitřní) rotace
kyčelního kloubu.

Napínač stehenní povázky leží před velkým hýžďovým svalem. Patří do skupiny povrchových svalů horní části stehna, jeho funkcí je
udržet výšku pánve a stabilizovat koleno při stoji
na jedné noze; napomáhá také flexi v kyčelním
kloubu. Zkrácení a spazmus svalu vede k mnoha
bolestivým stavům kolene.

Střední hýžďový sval je uložen hluboko,
a přestože je ukryt pod velkým hýžďovým svalem, tak se objevuje na povrchu pánve mezi velkým hýžďovým svalem a napínačem stehenní
povázky. Střední hýžďový sval společně s malým
hýžďovým svalem zabraňuje při chůzi přenesení
pánve na nenosnou dolní končetinu. Při velkém
napětí svalu dochází k nevyváženosti pánve, která způsobuje bolesti kyčlí, beder a kolen.

Malý hýžďový sval leží pod středním svalem hýžďovým a je nejmenším hýžďovým svalem. Při velkém napětí rovněž dochází k nevyváženosti pánve.
Pod hýžďovými svaly se nachází šest hlubokých rotátorů (hruškovitý sval, horní a dolní dvojitý sval, zevní a vnitřní ucpávající sval
a čtyřhranný stehenní sval), patří mezi nejmenší
svaly kyčle a jsou primárně odpovědné za laterální (zevní) rotaci.

Hruškovitý sval je drobný tubulární sval,
který začíná na předním povrchu křížové kosti, upíná se na horní okraj velkého trochanteru
stehenní kosti (zadní linie trochanteru) a opouští
pánev skrze velký ischiadický otvor. Napomáhá
laterální rotaci stehenní kosti v kyčelním kloubu a abdukci stehna při flexi kyčle. Pomáhá
rovněž udržovat postavení hlavice stehenní kosti
v kloubní jamce kyčelního kloubu.

Horní a dolní dvojitý sval jsou malé tenké
svaly, které kříží kyčelní kloub od kosti sedací
k velkému trochanteru kosti stehenní. Jejich průběh je téměř horizontální.
V prostoru mezi dvojitými svaly leží široký
začátek vnitřního ucpávajícího svalu na části
pánve nazývané ucpávající otvor podél dolní části kyčelní kosti. Vnitřní obtulující sval je zevním
rotátorem a silným stabilizátorem kyčle.
Zevní ucpávající sval je dokonalým rotátorem kyčle vzhledem ke své poloze. Probíhá
od dolního konce ucpávajícího otvoru za krček
stehenní kosti a připojuje se na vnitřní stranu velkého trochanteru stehenní kosti. Jeho tah roluje
hlavici kosti stehenní laterálně dovnitř jamky
kyčelního kloubu a umožňuje tak zevní rotaci.
Čtyřhranný stehenní sval je nejníže uloženým hlubokým rotátorem. Tento sval je krátký,
probíhá téměř horizontálně od horní části drsnatiny sedací kosti ke kosti stehenní (do úrovně
hýžďové rýhy).
Hamstringy jsou velkou skupinou tří svalů, které leží na zadní straně stehna. Začínají
na spodině drsnatiny sedací kosti, upínají se pod
koleno, pracují společně, a umožňují tak extenzi kyčle a flexi kolene. Odpovídají flexorům
lokte na horní končetině. Při běhu hamstringy

Svalstvo kyčle a stehna
zpomalují dolní končetinu na konci švihu vpřed
a zabraňují trupu ve flexi v kyčelním kloubu.
Mezi hamstringy řadíme, ve směru od mediální po laterální stranu, sval poloblanitý, pološlašitý a dvojhlavý stehenní sval. Dvojhlavý
stehenní sval je největším svalem skupiny, skládá se z dlouhé a krátké hlavy. Dlouhá hlava kříží kyčelní kloub, kterým pohybuje. Pološlašitý
a poloblanitý sval jsou zcela synergické svaly,
vykonávají tedy stejný pohyb. Mohou ale zastávat rovněž funkci opačnou, zevní/vnitřní rotace
komplexu holenní-lýtková kost.
Adduktory jsou velkou skupinou svalů
na vnitřní straně stehna, začínají na spodině
kyčelní kosti, probíhají po vnitřní straně stehna
a upínají se na vnitřní/zadní část stehenní kosti.
Hřebenový sval je uložen nejvýše, primárně umožňuje addukci, přitahuje stehno ke střední
čáře těla. Štíhlý stehenní sval probíhá od symfýzy pod kolenem k holenní kosti. Sval formuje
povrchovou vrstvu vnitřní strany stehna, ale je
poměrně slabý. Jeho funkcí je pohyb v kyčelním
a kolenním kloubu.
Výslovně adduktory nazýváme tyto svaly: velký přitahovač, krátký přitahovač a dlouhý přitahovač. Anatomové ze Severní Ameriky do skupiny řadí i malý přitahovač. Svaly probíhají dolů
po vnitřní straně stehna, začínají na přední ploše
stydké kosti a upínají se na střední délku stehenní
kosti.

Velký přitahovač je největším svalem, zaujímá nejrozsáhlejší plochu vnitřní plochy stehna.
Hlavní činností adduktorů je addukce (přitažení ke střední čáře) stehenní kosti v kyčelním
kloubu, ale většina z nich funguje rovněž jako
rotátory stehenní kosti, vnitřní rotaci zabezpečuje
hruškovitý sval a štíhlý stehenní sval, zevní rotaci
krátký velký přitahovač. Všechny adduktory stabilizují dolní končetinu i pánev při přenosu váhy.

Čtyřhlavý sval stehenní je velkou a statnou skupinou svalů dolní končetiny, nachází
se na přední straně stehna. Tyto svaly začínají
nad kyčelním kloubem a napínají se pod kolenní
kloub. Hlavní funkcí čtyřhlavého svalu stehenního je extenze kolenního kloubu, společně s mnoha svaly na přední straně kyčle je rovněž spojen
s flexí kyčelního kloubu.

Přímý stehenní sval je součástí čtyřhlavého svalu stehenního společně s širokými svaly
stehenními (zevní, prostřední a přistřední široký
sval). Tento vřetenovitý zpeřený sval se skládá
ze dvou hlav. Jedna hlava je významná u čtyřnohých zvířat, zatímco druhá hlava se vyvinula
u člověka díky vzpřímenému postoji.
Čtyřhlavý sval stehenní natahuje koleno při
zvedání se ze sedu, během chození a lezení. Široké stehenní svaly kříží pouze koleno, a jejich
funkce je tak omezena na extenzi v koleni a kladení odporu při flexi kolene, kontrolují pohyb při
posazování se. Prostřední široký sval je větší
a mohutnější (podobný slze) než zevní široký
sval. Přistřední široký sval je uložen nejhlouběji, má blanitou šlachu na předním povrchu,
která umožňuje klouzavý pohyb mezi ním a přímým stehenním svalem, který na ní leží.

Šlacha
čtyřhlavého svalu stehenního se upíná a pokrývá
čéšku, pokračuje dále jako šlacha čéšky pod koleno a upíná se na holenní kost.

Krejčovský sval nepatří mezi čtyřhlavý sval
stehenní, ale je nejpovrchněji uloženým svalem
na přední/vnitřní straně stehna a je nejdelším
svalem celého těla. Vnitřní strana horní třetiny
svalu tvoří zevní hranici Scarpova trojúhelníku
(vnitřní hranici tvoří dlouhý přitahovač a horní
hranici tříselný vaz). Funkcí krejčovského svalu
je polohování dolních končetin při zkříženém
sedu jako u krejčího (odtud plyne název svalu).