POHYBY

Směr pohybu jednotlivých částí těla popisujeme
ve vztahu k pozici plodu. Pozice plodu vzniká
flexí končetin, naopak extenzí končetin dochází
k protažení z fetální pozice.

Flexe:

Ohyb, zmenšení úhlu mezi
kostmi v kloubu. Flexe je většinou pohyb vpřed
z anatomické polohy kromě kolenního kloubu,
kde flexe probíhá směrem vzad. Flexe je vždy
pohybem do polohy plodu.

Extenze:

Natažení, napřímení se z polohy
plodu.

Hyperextenze:

Extenze končetin nad normální
rozsah pohybu.

Laterální flexe:

Ohyb trupu nebo
hlavy laterálně (stranou) ve frontální (koronární) rovině

Abdukce:

Pohyb kosti od střední
čáry těla nebo končetiny.

Addukce:

Pohyb kosti ke střední čáře těla nebo
končetiny

Rotace:

Pohyb kosti nebo trupu
okolo vlastní podélné osy.

Mediální rotace:

Směrem dovnitř, ke střední
čáře.

Laterální rotace:

Směrem zevně, od střední
čáry

Pronace:

Otočení dlaně ruky
směrem k podložce (při stoji s loktem flektovaným do pravého úhlu nebo ležící na podložce)
nebo směrem z anatomické a fetální polohy

Supinace:

Otočení dlaně ruky
vzhůru ke stropu (při stoji s loktem flektovaným
do pravého úhlu nebo ležící na podložce) nebo
směrem do anatomické a fetální polohy

 Cirkumdukce:

Pohyb, při kterém se
distální část kosti pohybuje v kruhu, zatímco
proximální konec zůstává stabilní; pohyb kombinuje flexi, abdukci, extenzi a addukci.

Plantární flexe:

pohyb palců
na noze k podložce.

Dorzální flexe:

pohyb palců k obloze

Protrakce:

Pohyb vpřed v transverzální rovině – například protrakce ramenního
pletence jako při zaoblení ramene

Retrakce:

Pohyb vzad v transverzální rovině, stažení ramenního pletence vzad.

Elevace:

Pohyb části těla vzhůru
podél frontální roviny – například elevace
lopatky pokrčením v ramenou.
Deprese: Pohyb zvednuté části těla dolů do výchozí pozice.

Deprese:

Pohyb zvednuté části těla dolů do výchozí pozice.

Elevace skrze abdukci:

Abdukce
paže v ramenním kloubu, elevace nad hlavu
ve frontální rovině.

Elevace skrze flexi:

Flexe paže
v ramenním kloubu, elevace nad hlavu v sagitální rovině.

Opozice:

Pohyb specifický pro sedlový kloub palce na ruce, umožňuje dotek palce
s konečky prstů jedné ruky..