Anatomie

SVALSTVO PAŽE

Hlavními flexory lokte jsou m. biceps brachii (dvojhlavý sval pažní), m. brachialis (hluboký sval pažní) a m. brachioradialis (sval vřetenní. Všechny tyto svaly provádějí flexi v lokti, ale pouze biceps ovlivňuje i stabilitu v ramenním kloubu. Krátká hlava přechází od předloktí přes loketn kloub a upíná se na procesus coracoideus (zobcovitý výběžek) lopatky. Šlacha dlouhé hlavy bicepsu prochází žlábkem na hlavici kosti pažní a upíná se v nadpažku. Tím upěvňuje celé rameno v připažení a přímo se podílí na jeho stabilitě.

Svalstvo paže zahrnuje svaly, které začínají na lopatce a/nebo pažní kosti a upínají se na kosti vřetenní a/nebo loketní a umožňují pohyb v loketním kloubu. Vnitřní pažní sval řadíme do této skupiny
vzhledem k jeho poloze, přestože ovlivňuje funkci ramenního kloubu

DVOJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ – M. BICEPS BRACHII

Zlatinskéhoslova biceps, dvojhlavý, brachii, paže.
Dvojhlavý pažní sval ovlivňuje funkci tří kloubů. Skládá se ze dvou šlašitých hlav se svými začátky a úpony,
vzácně má i třetí hlavu, která začíná v místě úponu vnitřního pažního svalu. Krátká hlava tvoří část laterální
stěny podpažní jamky společně s vnitřním pažním svalem a pažní kostí.

 • Začátek
  Krátká hlava: špička zobcovitého výběžku lopatky. Dlouhá hlava: výběžek nad kloubní jamkou lopatky
 • Úpon
  Zadní část drsnatiny vřetenní kosti. Aponeuróza bicepsu, která vede k hluboké fascii na vnitřní straně předloktí.
 • Činnost
  Flexe lokte. Supinace předloktí (sval, který umožňuje vytažení korkové zátky vývrtkou). Lehce flektuje paži v ramenním kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: box, lezení, kanoistika, veslování.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: běh, surfování, skákání, zvedání těžké váhy (fáze zvedání závaží ze země)
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Příliš rychlé zvedání těžkých předmětů.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Flekční deformita lokte (loket nelze natáhnout do maxima)

VNITŘNÍ PAŽNÍ SVAL – M. CORACOBRACHIALIS

Z řeckého slova korakoeides, havran, z latinského slova brachialis, týkající se paže.
Vnitřní pažní sval společně s krátkou hlavou bicepsu a pažní kostí tvoří laterální stranu podpažní jamky.
Název vychází z tvaru svalu, který připomíná zobák havrana

 • Začátek
  Špička zobcovitého výběžku lopatky.
 • Úpon
  Vnitřní strana pažní kosti.
 • Činnost
  Lehká addukce v ramenním kloubu. Pravděpodobně asistuje při flexi v ramenním kloubu (což není prokázáno). Pomáhá stabilizovat pažní kost.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: vytírání podlahy
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: golf, rozmach v kriketu.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Náhlý náraz pálky o zem při rozmachu v kriketu.

HLUBOKÝ PAŽNÍ SVAL – M. BRACHIALIS

Z latinského slova brachialis, týkající se paže.
Hluboký pažní sval leží za dvojhlavým pažním svalem a je hlavím flexorem lokte. Některá vlákna mohou
splývat se svalem vřetenním.

 • Začátek
  Dolní (distální) dvě třetiny přední plochy pažní kosti.
 • Úpon
  Hákovitý výběžek a drsnatina loketní kosti (tzn. oblast přední horní části loketní kosti).
 • Činnost
  Flexe v loketním kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: přiblížení potravy k ústům.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: baseball, box, gymnastika.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Flekční deformita lokte (loket nelze natáhnout do maxima)

TROJHLAVÝ PAŽNÍ SVAL – M. TRICEPS BRACHII

Z latinského slova triceps, trojhlavý, brachii, paže.
Trojhlavý pažní sval začíná třemi hlavami, je jediný sval uložený na zadní straně paže. Mediální hlava je
široce kryta laterální a dlouhou hlavou.

 • Začátek
  Dlouhá hlava: výběžek pod kloubní jamkou lopatky. Laterální hlava: horní polovina zadní plochy pažní kosti (nad a zvenku vřetenního žlábku pažní kosti). Mediální hlava: dolní polovina zadní plochy pažní kosti (pod a mediálně od vřetenního žlábku pažní kosti).
 • Úpon
  Zadní část zobákovitého výběžku loketní kosti.
 • Činnost
  Extenze v lokti. Dlouhá hlava umožňuje addukci pažní kosti a extenzi z flexe. Stabilizuje ramenní kloub.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: házení předmětů, otevření dveří zatlačením.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: basketbal, košíková (střílení na koš), vrh koulí, baseball (nadhoz), volejbal.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Hod nepřiměřenou silou.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Extenční deformita lokte (loket nelze plně ohnout), není časté.

LOKETNÍ SVAL – M. ANCONEUS

Z řeckého slova agkon, loket

 • Začátek
  Zadní část laterálního výběžku pažní kosti.
 • Úpon
  Zevní povrch zobákovitého loketního výběžku a horní porce zadní strany loketní kosti.
 • Činnost
  Napomáhá trojhlavému pažnímu svalu v extenzi předloktí v lokti. Může stabilizovat loketní kost během pronace a supinace.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: zatlačení předmětů na vzdálenost paže.

SVALSTVO PŘEDLOKTÍ

Svalstvo přední strany předloktí obsahuje tři
svalové skupiny, od povrchu do hloubky najdeme pronátory předloktí, flexory zápěstí a dlouhé
flexory prstů a palce. Povrchová vrstva se skládá
ze čtyř svalů: pronujícího oblého svalu, zevního ohýbače zápěstí, dlouhého dlaňového svalu
a vnitřního ohýbače zápěstí. Všechny svaly vychází ze společného šlachového počátku. Střední
vrstva zahrnuje pouze povrchový ohýbač prstů.
Nejhlubší vrstva se skládá z hlubokého ohýbače
prstů, dlouhého ohýbače palce a pronujícího
čtyřhranného svalu.
Svalstvo zadní strany předloktí se skládá
ze dvou vrstev: povrchové a hluboké. Povrchová vrstva obsahuje od vřetenní k loketní straně:
vřetenní sval, dlouhý zevní natahovač zápěstí, krátký zevní natahovač zápěstí, natahovač
prstů, natahovač malíku a vnitřní natahovač
zápěstí. Svalové bříško vřetenního svalu je
viditelné při práci vůči odporu. Hluboká vrstva
obsahuje supinující sval, dlouhý odtahovač
palce, krátký natahovač palce, dlouhý natahovač palce a natahovač ukazováku

PRONUJÍCÍ OBLÝ SVAL – M. PRONATOR TERES

Z latinského slova pronare, ohýbat vpřed, teres, oblý, pečlivě tvarovaný.
Společně se zevním ohýbačem zápěstí, dlouhým dlaňovým svalem
a vnitřním ohýbačem zápěstí tvoří povrchovou vrstvu svalstva na přední
straně předloktí.

 • Začátek
  Pažní hlava: dolní třetina hřebenu nad vnitřním výběžkem loketní kosti, společná šlacha flexorů na přední straně vnitřního výběžku pažní kosti. Loketní hlava: mediální hranice hákovitého výběžku loketní kosti.
 • Úpon
  Střední část zevní plochy vřetenní kosti
 • Činnost
  Pronace zápěstí. Napomáhá flexi v lokti
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: Nalévání tekutiny ze zásobníku, otevírání dveří na kulatou kliku.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: odpal v kriketu, driblování v hokeji, smeč ve volejbalu.

HLUBOKÝ OHÝBAČ PRSTŮ – M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS

Z latinského slova flectere, ohnout, digitorum, prstů/palce, profundus, hluboko.
Sval je součástí hluboké (třetí) vrstvy svalů na přední straně předloktí společně s dlouhým ohýbačem palce a pronujícím čtyřhranným svalem. Šlachy hlubokého ohýbače prstů jsou v dlani počátkem pro červovité svaly.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny mediální a přední plochy loketní kosti, dosahuje až k mediální ploše zobákovitého výběžku. Mezikostní membrána.
 • Úpon
  Přední plocha báze distálních článků prstů.
 • Činnost
  Flexe distálních článků prstů (jako jediný sval). Napomáhá flexi ve všech kloubech, přes které prochází.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: úchop jako při nesení zavazadla.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, úchop rakety, judo, veslování, horolezectví.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.

ZEVNÍ OHÝBAČ PRSTŮ – M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS

Z latinského slova flectere, ohnout, digitorum, prstů/palce, superficialis, na povrchu.
Jediný sval ve střední vrstvě svalů přední strany předloktí

 • Začátek
  Pažně-loketní hlava: dlouhý přímý začátek ze společné šlachy flexorů na mediálním výběžku pažní kosti. Mediální hrana hákovitého výběžku loketní kosti. Vřetenní hlava: horní dvě třetiny přední hrany vřetenní kosti.
 • Úpon
  Čtyři šlachy, každá se rozděluje na dva pruhy, každý se upíná na strany středních článků čtyř prstů.
 • Činnost
  Flexe středních článků prstů. Napomáhá flexi zápěstí.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: úchop, psaní, hraní na klavír a některé strunové nástroje.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, úchop rakety, judo, veslování, horolezectví.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.

VNITŘNÍ OHÝBAČ ZÁPĚSTÍ – M. FLEXOR CARPI ULNARIS

Z latinského slova flectere, ohnout, carpi, zápěstí, ulnaris, vztahující
se k lokti/paži.
Společně s pronujícím oblým svalem, zevním ohýbačem zápěstí a dlouhým dlaňovým svalem tvoří povrchovou vrstvu svalstva na přední straně
předloktí.

 • Začátek
  Pažní hlava: společná šlacha flexorů na mediálním výběžku pažní kosti. Loketní hlava: mediální hranice zobákovitého výběžku loketní kosti. Zadní strana horních dvou třetin loketní kosti.
 • Úpon
  Hrášková kost. Háková kost. Báze páté záprstní kůstky.
 • Činnost
  Flexe a addukce zápěstí. Může lehce pomáhat s flexí v lokti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: tah předmětu k sobě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: veslování, vodní lyžování, golf, baseball, kriket, volejbal.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.

DLOUHÝ OHÝBAČ PALCE – M. FLEXOR POLLICIS LONGUS

Z latinského slova flectere, ohnout, pollicis, palce, longus, dlouhý.
Sval je součástí hluboké (třetí) vrstvy svalů na přední straně předloktí
společně s hlubokým ohýbačem prstů a pronujícím čtyřhranným svalem.
Šlacha dlouhého ohýbače palce prochází se šlachami všech ohybačů
prstů skrze karpální tunel.

 • Začátek
  Střední část přední plochy vřetenní kosti. Mezikostní membrána. Mediální hrana hákovitého výběžku loketní kosti a/nebo mediální výběžek pažní kosti.
 • Úpon
  Dlaňová plocha báze distálního článku palce.
 • Činnost
  Příklady: sbírání drobných předmětů mezi palec a prsty, pevný úchop kladiva.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: úchop, psaní, hraní na klavír a některé strunové nástroje.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, úchop rakety, judo, veslování, horolezectví.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.

PRONUJÍCÍ ČTYŘHRANNÝ SVAL – M. PRONATOR QUADRATUS

Z latinského slova pronare, ohnout dopředu, quadratus, čtyřhranný.
Sval je součástí hluboké (třetí) vrstvy svalů na přední straně předloktí
společně s hlubokým ohýbačem prstů a dlouhým ohýbačem palce.

 • Začátek
  Distální čtvrtina přední plochy loketní kosti.
 • Úpon
  Zevní strana distální čtvrtiny vřetenní kosti.
 • Činnost
  Pronace předloktí a ruky. Pomáhá držet loketní a vřetenní kost při sobě, snižuje zátěž dolního vřetenně-loketního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: otočení ruky dolů jako při lití tekutiny z dlaně.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, úchop rakety, judo, veslování, horolezectví.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.

VŘETENNÍ SVAL – M. BRACHIORADIALIS

Z latinského slova brachium, paže, radius, vřeteno, paprsek kola.
Sval je součástí povrchové vrstvy na zadní straně předloktí. Vřetenní
sval tvoří zevní hranici kubitální jamky. Svalové bříško je viditelné při
aktivitě proti odporu.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny přední strany hřebene nad výběžky pažní kosti.
 • Úpon
  Dolní zevní konec vřetenní kosti, nad bodcovitým výběžkem.
 • Činnost
  Flexe v lokti. Napomáhá pronaci a supinaci předloktí.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: točení s vývrtkou.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: baseball, kriket, golf, raketové sporty, veslování.

DLOUHÝ ZEVNÍ NATAHOVAČ ZÁPĚSTÍ – M. EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS

Z latinského slova extendere, natáhnout, carpi, zápěstí, radius, vřeteno,
paprsek kola, longus, dlouhý.
Sval je součástí povrchové vrstvy na zadní straně předloktí. Vlákna jsou
často smíchána s vlákny svalu vřetenního.

 • Začátek
  Distální třetina laterální strany hřebene nad výběžky pažní kosti.
 • Úpon
  Zadní strana báze druhé záprstní kůstky, na zevní straně.
 • Činnost
  Extenze a abdukce zápěstí. Pomáhá flexi v lokti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: hnětení těsta, psaní.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: backhand v badmintonu, golf, motocyklový sport (ovládání plynové páčky).
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou flexí zápěstí
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Tenisový loket (zánět společné šlachy na laterálním výběžku pažní kosti z přetížení).

KRÁTKÝ ZEVNÍ NATAHOVAČ ZÁPĚSTÍ – M. EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS

Z latinského slova extendere, natáhnout, carpi, zápěstí, radius, vřeteno,
paprsek kola, brevis, krátký.
Sval je součástí povrchové vrstvy na zadní straně předloktí. Krátký
zevní natahovač zápěstí často splývá s dlouhým zevním natahovačem
zápěstí na jeho začátku.

 • Začátek
  Společná šlacha natahovačů na laterálním výběžku pažní kosti.
 • Úpon
  Zadní strana třetí záprstní kůstky.
 • Činnost
  Extenze zápěstí. Pomáhá abdukci v lokti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: hnětení těsta, psaní.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: backhand v badmintonu, golf, motocyklový sport (ovládání plynové páčky).
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou flexí zápěstí
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Tenisový loket (zánět společné šlachy na laterálním výběžku pažní kosti z přetížení).

NATAHOVAČ PRSTŮ – M. EXTENSOR DIGITORUM

Z latinského slova extendere, natáhnout, digitorum, prstů/palce.
Sval je součástí povrchové vrstvy na zadní straně předloktí. Každá šlacha natahovače prstů tvoří nad všemi klouby mezi záprstními kůstkami
a články prstů trojúhelníkovitý membránový obal nazývaný extenzorové
poutko, do kterého se upínají červovité svaly, interoseální svaly, natahovač malíčku a ukazováčku.

 • Začátek
  Společná šlacha natahovačů na laterálním výběžku pažní kosti.
 • Úpon
  Zadní strana všech článků prstů.
 • Činnost
  Extenze prstů (kloubů mezi záprstními kůstkami a články prstů, kloubů mezi články prstů). Pomáhá při abdukci (roztažení) prstů od prostředníčku.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: upuštění předmětů z ruky.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: backhand v badmintonu, golf, motocyklový sport (ovládání plynové páčky).
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou flexí zápěstí
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Tenisový loket (zánět společné šlachy na laterálním výběžku pažní kosti z přetížení).

VNITŘNÍ NATAHOVAČ ZÁPĚSTÍ – M. EXTENSOR CARPI ULNARIS

Zlatinskéhoslova extendere, natáhnout, carpi, zápěstí, ulnaris, týkající
se lokte/paže.
Sval je součástí povrchové vrstvy na zadní straně předloktí společně
s vřetenním svalem, dlouhým a krátkým zevním natahovačem zápěstí,
natahovačem prstů a malíku.

 • Začátek
  Společná šlacha natahovačů na laterálním výběžku pažní kosti. Aponeuróza na zadní střední straně loketní kosti.
 • Úpon
  Vnitřní strana báze páté záprstní kůstky
 • Činnost
  Extenze a addukce zápěstí.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: umývání oken.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: backhand v badmintonu, golf, motocyklový sport (ovládání plynové páčky).
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou flexí zápěstí
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Tenisový loket (zánět společné šlachy na laterálním výběžku pažní kosti z přetížení).

SUPINUJÍCÍ SVAL – M. SUPINATOR

Z latinského slova supinus, ležící vzadu.
Sval je součástí hluboké vrstvy na zadní straně předloktí, je téměř celý
ukrytý pod povrchovou vrstvou svalů

 • Začátek
  Laterální výběžek pažní kosti. Zevní kolaterální vaz loketního kloubu. Prstencovitý vaz horního vřeteno-loketního kloubu. Supinující hřeben loketní kosti.
 • Úpon
  Zadní a zevní povrch horní třetiny vřetenní kosti.
 • Činnost
  Supinace předloktí (pravděpodobně nejsilnějším svalem supinace, pomocným svalem je dvojhlavý sval pažní).
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: manipulace s klikou dveří nebo vývrtkou.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: backhand v raketových sportech

NATAHOVAČE A ODTAHOVAČE PRSTŮ

SVALSTVO RUKY

........................................................