Anatomie

Oblast kyčle a hýždě obsahuje mnoho velkých (např. velký hýžďový sval) i malých (hruškovitý
sval) svalů; tyto svaly jsou primárně odpovědné za stabilizaci kyčle a pohyb dolní končetiny.
Svaly kolem boků a hýždí společně se strukturami kyčelního kloubu umožňují velký rozsah pohybu dolníkončetiny, od flexe, extenze, addukce a abdukce k rotaci.

Převážná část hýždí je tvořena velkým hýžďovým svalem, který je největším a nejpovrchněji ležícím svalem této skupiny, který překrývá menší svaly, jako je střední a malý hýžďový sval. Umožňuje výkonnou a prudkou extenzi kyčelního
kloubu, kterou využíváme například ve sprintu.

Abduktory (napínač stehenní povázky, střední a malý hýžďový sval) jsou umístěny na zevní straně stehna a zadní straně pánve. Začínají
na vrcholu zevního okraje pánve, napínají se
po zevní straně stehna a upínají se na laterální
plochu holenní kosti. Primární činností je abdukce (pohyb od středu) a mediální (vnitřní) rotace
kyčelního kloubu.

Napínač stehenní povázky leží před velkým hýžďovým svalem. Patří do skupiny povrchových svalů horní části stehna, jeho funkcí je
udržet výšku pánve a stabilizovat koleno při stoji
na jedné noze; napomáhá také flexi v kyčelním
kloubu. Zkrácení a spazmus svalu vede k mnoha
bolestivým stavům kolene.

Střední hýžďový sval je uložen hluboko,
a přestože je ukryt pod velkým hýžďovým svalem, tak se objevuje na povrchu pánve mezi velkým hýžďovým svalem a napínačem stehenní
povázky. Střední hýžďový sval společně s malým
hýžďovým svalem zabraňuje při chůzi přenesení
pánve na nenosnou dolní končetinu. Při velkém
napětí svalu dochází k nevyváženosti pánve, která způsobuje bolesti kyčlí, beder a kolen.

Malý hýžďový sval leží pod středním svalem hýžďovým a je nejmenším hýžďovým svalem. Při velkém napětí rovněž dochází k nevyváženosti pánve.
Pod hýžďovými svaly se nachází šest hlubokých rotátorů (hruškovitý sval, horní a dolní dvojitý sval, zevní a vnitřní ucpávající sval
a čtyřhranný stehenní sval), patří mezi nejmenší
svaly kyčle a jsou primárně odpovědné za laterální (zevní) rotaci.

Hruškovitý sval je drobný tubulární sval,
který začíná na předním povrchu křížové kosti, upíná se na horní okraj velkého trochanteru
stehenní kosti (zadní linie trochanteru) a opouští
pánev skrze velký ischiadický otvor. Napomáhá
laterální rotaci stehenní kosti v kyčelním kloubu a abdukci stehna při flexi kyčle. Pomáhá
rovněž udržovat postavení hlavice stehenní kosti
v kloubní jamce kyčelního kloubu.

Horní a dolní dvojitý sval jsou malé tenké
svaly, které kříží kyčelní kloub od kosti sedací
k velkému trochanteru kosti stehenní. Jejich průběh je téměř horizontální.
V prostoru mezi dvojitými svaly leží široký
začátek vnitřního ucpávajícího svalu na části
pánve nazývané ucpávající otvor podél dolní části kyčelní kosti. Vnitřní obtulující sval je zevním
rotátorem a silným stabilizátorem kyčle.
Zevní ucpávající sval je dokonalým rotátorem kyčle vzhledem ke své poloze. Probíhá
od dolního konce ucpávajícího otvoru za krček
stehenní kosti a připojuje se na vnitřní stranu velkého trochanteru stehenní kosti. Jeho tah roluje
hlavici kosti stehenní laterálně dovnitř jamky
kyčelního kloubu a umožňuje tak zevní rotaci.
Čtyřhranný stehenní sval je nejníže uloženým hlubokým rotátorem. Tento sval je krátký,
probíhá téměř horizontálně od horní části drsnatiny sedací kosti ke kosti stehenní (do úrovně
hýžďové rýhy).
Hamstringy jsou velkou skupinou tří svalů, které leží na zadní straně stehna. Začínají
na spodině drsnatiny sedací kosti, upínají se pod
koleno, pracují společně, a umožňují tak extenzi kyčle a flexi kolene. Odpovídají flexorům
lokte na horní končetině. Při běhu hamstringy

Svalstvo kyčle a stehna
zpomalují dolní končetinu na konci švihu vpřed
a zabraňují trupu ve flexi v kyčelním kloubu.
Mezi hamstringy řadíme, ve směru od mediální po laterální stranu, sval poloblanitý, pološlašitý a dvojhlavý stehenní sval. Dvojhlavý
stehenní sval je největším svalem skupiny, skládá se z dlouhé a krátké hlavy. Dlouhá hlava kříží kyčelní kloub, kterým pohybuje. Pološlašitý
a poloblanitý sval jsou zcela synergické svaly,
vykonávají tedy stejný pohyb. Mohou ale zastávat rovněž funkci opačnou, zevní/vnitřní rotace
komplexu holenní-lýtková kost.
Adduktory jsou velkou skupinou svalů
na vnitřní straně stehna, začínají na spodině
kyčelní kosti, probíhají po vnitřní straně stehna
a upínají se na vnitřní/zadní část stehenní kosti.
Hřebenový sval je uložen nejvýše, primárně umožňuje addukci, přitahuje stehno ke střední
čáře těla. Štíhlý stehenní sval probíhá od symfýzy pod kolenem k holenní kosti. Sval formuje
povrchovou vrstvu vnitřní strany stehna, ale je
poměrně slabý. Jeho funkcí je pohyb v kyčelním
a kolenním kloubu.
Výslovně adduktory nazýváme tyto svaly: velký přitahovač, krátký přitahovač a dlouhý přitahovač. Anatomové ze Severní Ameriky do skupiny řadí i malý přitahovač. Svaly probíhají dolů
po vnitřní straně stehna, začínají na přední ploše
stydké kosti a upínají se na střední délku stehenní
kosti.

Velký přitahovač je největším svalem, zaujímá nejrozsáhlejší plochu vnitřní plochy stehna.
Hlavní činností adduktorů je addukce (přitažení ke střední čáře) stehenní kosti v kyčelním
kloubu, ale většina z nich funguje rovněž jako
rotátory stehenní kosti, vnitřní rotaci zabezpečuje
hruškovitý sval a štíhlý stehenní sval, zevní rotaci
krátký velký přitahovač. Všechny adduktory stabilizují dolní končetinu i pánev při přenosu váhy.

Čtyřhlavý sval stehenní je velkou a statnou skupinou svalů dolní končetiny, nachází
se na přední straně stehna. Tyto svaly začínají
nad kyčelním kloubem a napínají se pod kolenní
kloub. Hlavní funkcí čtyřhlavého svalu stehenního je extenze kolenního kloubu, společně s mnoha svaly na přední straně kyčle je rovněž spojen
s flexí kyčelního kloubu.

Přímý stehenní sval je součástí čtyřhlavého svalu stehenního společně s širokými svaly
stehenními (zevní, prostřední a přistřední široký
sval). Tento vřetenovitý zpeřený sval se skládá
ze dvou hlav. Jedna hlava je významná u čtyřnohých zvířat, zatímco druhá hlava se vyvinula
u člověka díky vzpřímenému postoji.
Čtyřhlavý sval stehenní natahuje koleno při
zvedání se ze sedu, během chození a lezení. Široké stehenní svaly kříží pouze koleno, a jejich
funkce je tak omezena na extenzi v koleni a kladení odporu při flexi kolene, kontrolují pohyb při
posazování se. Prostřední široký sval je větší
a mohutnější (podobný slze) než zevní široký
sval. Přistřední široký sval je uložen nejhlouběji, má blanitou šlachu na předním povrchu,
která umožňuje klouzavý pohyb mezi ním a přímým stehenním svalem, který na ní leží.

Šlacha
čtyřhlavého svalu stehenního se upíná a pokrývá
čéšku, pokračuje dále jako šlacha čéšky pod koleno a upíná se na holenní kost.

Krejčovský sval nepatří mezi čtyřhlavý sval
stehenní, ale je nejpovrchněji uloženým svalem
na přední/vnitřní straně stehna a je nejdelším
svalem celého těla. Vnitřní strana horní třetiny
svalu tvoří zevní hranici Scarpova trojúhelníku
(vnitřní hranici tvoří dlouhý přitahovač a horní
hranici tříselný vaz). Funkcí krejčovského svalu
je polohování dolních končetin při zkříženém
sedu jako u krejčího (odtud plyne název svalu).

SVALY HÝŽDÍ

Tvar hýždí je tvořen především velkým hýžďovým svalem, který je největším a nejpovrchněji uloženým svalem skupiny za středním a malým hýžďovým svalem. Napínač stehenní povázky patří
do skupiny díky své poloze. Ostatní svaly jako štíhlé stehenní svaly, čtyřhranný sval stehenní, vnitřní
ucpávající sval a hruškovitý sval jsou občas řazeny do svalstva hýždí, ale jedná se o „svaly kyčle“

VELKÝ HÝŽĎOVÝ SVAL – M. GLUTEUS MAXIMUS

Z řeckého slova gloutos, hýždě, z latinského slova maximus, největší.
Velký hýžďový sval se skládá z nejhrubších vláken a je nejtěžším svalem
lidského těla.

 • Začátek
  Zevní plocha kyčelní kosti za zadní hýžďovou čárou a přilehlá horní a zadní část kosti. Sousedící zadní povrch křížové kosti a kostrče. Sakrotuberální vaz. Aponeuróza vzpřimovače páteře
 • Úpon
  Hluboká vlákna distální části: hýžďová drsnatina na stehenní kosti. Zbývající vlákna: iliotibiální trakt široké fascie.
 • Činnost
  Horní vlákna: laterální rotace kyčelního kloubu, může pomáhat při abdukci kyčelního kloubu. Dolní vlákna: extenze a zevní rotace kyčelního kloubu (mohutná extenze jako při běhu nebo při zvedání se ze sedu), extenze trupu, napomáhá addukci kyčelního kloubu. Vzhledem k lokalizaci úponu do iliotibiálního traktu pomáhá stabilizovat koleno v extenzi.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: chůze nahoru do schodů, zvednutí se ze sedu. Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: běh, surfování, skákání, zvedání těžké váhy (fáze zvedání závaží ze země).
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: běh, surfování, skákání, zvedání těžké váhy (fáze zvedání závaží ze země)

STŘEDNÍ HÝŽĎOVÝ SVAL – M. GLUTEUS MEDIUS

Z řeckého slova gloutos, hýždě, z latinského slova medius, střední.
Tento sval je uložen hluboko, a přestože je ukryt pod velkým hýžďovým
svalem, objevuje se na povrchu pánve mezi velkým hýžďovým svalem
a napínačem stehenní povázky. Střední hýžďový sval společně s malým
hýžďovým svalem zabraňuje při chůzi přenesení pánve na nenosnou
dolní končetinu

 • Začátek
  Zevní plocha kyčelní kosti, pod hřebenem, mezi zadní a přední hýžďovou linií.
 • Úpon
  Šikmý hřeben na zevním povrchu velkého trochanteru stehenní kosti.
 • Činnost
  Abdukce kyčelního kloubu. Přední vlákna umožňují vnitřní rotaci a mohou napomáhat flexi v kyčli. Zadní vlákna rotují kyčelní kloub mírně zevně.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: úkrok do strany přes předmět, například nízký plot.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: všechny sporty, které vyžadují úkrok do strany, především běžkování a lední bruslení.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Nevyváženost pánve, způsobuje bolesti kyčlí, beder a kolen.

MALÝ HÝŽĎOVÝ SVAL – M. GLUTEUS MINIMUS

Z řeckého slova gloutos, hýždě, z latinského slova minimus, nejmenší.
Sval leží před, pod a v hloubce vůči střednímu hýžďovému svalu, jehož
vlákna jej překrývají.

 • Začátek
  Zevní plocha kyčelní kosti, mezi přední a dolní hýžďovou linií.
 • Úpon
  Přední okraj velkého trochanteru..
 • Činnost
  Abdukce, vnitřní rotace, případně flexe v kyčelním kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: úkrok do strany přes předmět, například nízký plot.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: všechny sporty, které vyžadují úkrok do strany, především běžkování a lední bruslení.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Nevyváženost pánve, způsobuje bolesti kyčlí, beder a kolen.

NAPÍNAČ STEHENNÍ POVÁZKY – M. TENSOR FASCIAE LATAE

Z latinského slova tendere, napnout, natáhnout, fasciae, povázky, latae,
široké.
Sval leží před velkým hýžďovým svalem na zevní straně kyčle.

 • Začátek
  Přední část zevního okraje kosti kyčelní, zevní povrch předního horního hřebene kosti kyčelní.
 • Úpon
  Spojuje se s iliotibiálním traktem pod úrovní velkého trochanteru stehenní kosti.
 • Činnost
  Flexe, abdukce a vnitřní rotace kyčelního kloubu. Napíná širokou fascii a tím stabilizuje kolenní kloub. Přesměrovává rotační síly generované velkým hýžďovým svalem.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: jízda na koni, běh přes překážky, vodní lyže.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Nevyváženost pánve, způsobuje bolesti kyčlí, beder, zevní strany kolen.

Svalstvo kyčle 

Svaly kyčle jsou poměrně drobné, začínají na kosti křížové a/nebo vnitřní ploše pánve a upínají se
na velký trochanter stehenní kosti nebo v jeho blízkosti. Jsou odpovědné za laterální (zevní) rotaci
kyčelního kloubu, rovněž zajišťují
(především hruškovitý sval a vnitřní ucpávající sval) zakloubení hlavice stehenní kosti do kloubní
jamky kyčelního kloubu.

HRUŠKOVITÝ SVAL – M. PIRIFORMIS

Z latinského slova pirum, hruška, forma, tvar.
Hruškovitý sval opouští pánev velkým ischiadickým otvorem.

 • Začátek
  Vnitřní povrch křížové kosti. Sakrotuberální vaz.
 • Úpon
  Horní okraj velkého trochanteru
 • Činnost
  Laterální rotace v kyčelním kloubu. Abdukce stehna při flexi kyčle. Pomáhá udržovat hlavici kosti stehenní v kloubní jamce kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení jednou nohou z auta.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: plavání (prsa), fotbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Hypertonický hruškovitý sval může stlačit ischiadický nerv, a způsobit tak bolest začínající v hýždích.

VNITŘNÍ UCPÁVAJÍCÍ SVAL – M. OBTURATORIUS INTERNUS

Z latinského slova obturare, ucpat, internus, vnitřní.
Vnitřní ucpávající sval velmi úzce souvisí s dvojitými svaly vzhledem
ke své pozici a aktivaci. Opouští pánev skrze malý ischiadický otvor.

 • Začátek
  Vnitřní povrch ucpávající membrány a okraj ucpávajícího otvoru. Vnitřní povrch sedací, stydké a kyčelní kosti.
 • Úpon
  Mediální povrch velkého trochanteru, nad trochanterickou jamkou
 • Činnost
  Laterální rotace v kyčelním kloubu. Abdukce stehna při flexi kyčle. Pomáhá udržovat hlavici kosti stehenní v kloubní jamce kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení jednou nohou z auta.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: plavání (prsa), fotbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Stoj s chodidly vytočenými ven do strany.

ZEVNÍ UCPÁVAJÍCÍ SVAL – M. OBTURATORIUS EXTERNUS

Z latinského slova obturare, ucpat, externus, zevní.
Tento sval je často řazen do skupiny adduktorů kyčle, ale je popsán
v této kapitole vzhledem ke své podobnosti s dalšími krátkými zevními
rotátory kyčle a vzhledem k umístění v jejich blízkosti

 • Začátek
  Rameno kosti stydké a sedací. Zevní povrch ucpávající membrány
 • Úpon
  Trochanterická jamka stehenní kosti.
 • Činnost
  Laterální rotace v kyčelním kloubu. Může pomáhat při addukci kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: klapání patami.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: plavání (prsa), fotbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Stoj s chodidly vytočenými ven do strany.

DOLNÍ DVOJITÝ SVAL – M. GEMELLUS INFERIOR

Z latinského slova gemellus, dvojitý, inferior, dolní.

 • Začátek
  Horní okraj sedací drsnatiny.
 • Úpon
  Vnitřní povrch velkého trochanteru stehenní kosti společně se šlachou vnitřního ucpávajícího svalu
 • Činnost
  Pomáhá vnitřnímu ucpávajícímu svalu v zevní rotaci kyčelního kloubu a abdukci stehna při flexi kyčle.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení jednou nohou z auta.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: plavání (prsa), fotbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Stoj s chodidly vytočenými ven do strany.

HORNÍ DVOJITÝ SVAL – M. GEMELLUS SUPERIOR

Z latinského slova gemellus, dvojitý, superior, horní.
Oba dvojité svaly jsou doplňky pro vnitřní ucpávající sval, začínají
na méně důležitých okrajích sedací kosti.

 • Začátek
  Zevní povrch sedacího hřebenu.
 • Úpon
  Vnitřní povrch velkého trochanteru stehenní kosti společně se šlachou vnitřního ucpávajícího svalu
 • Činnost
  Pomáhá vnitřnímu ucpávajícímu svalu v zevní rotaci kyčelního kloubu a abdukci stehna při flexi kyčle.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení jednou nohou z auta.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: plavání (prsa), fotbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Stoj s chodidly vytočenými ven do strany.

ČTYŘHRANNÝ STEHENNÍ SVAL – M. QUADRATUS FEMORIS

Z latinského slova quadratus, čtyřhranný, femoris, stehna.
Tento sval často splývá s jedním (nebo oběma) dolním dvojitým svalem,
který leží nad ním, a s horními vlákny velkého přitahovače, který leží
naopak pod ním.

 • Začátek
  Zevní strana drsnatiny sedací kosti.
 • Úpon
  Čtyřhranná linie, distálně pod intertrochanterickým hřebenem.
 • Činnost
  Zevní rotace kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení jednou nohou z auta.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: plavání (prsa), fotbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Stoj s chodidly vytočenými ven do strany.

Svaly stehna

Svaly stehna rozdělujeme široce do tří skupin: zadní, vnitřní, přední. Skupina zadních svalů zahrnuje
hamstringy.  Vnitřní svaly stehna obsahují adduktory . Zevní ucpávající
sval můžeme do této skupiny také zařadit, ale je již zahrnut v kapitole „svalstvo kyčle
Přední skupina se skládá z krejčovského svalu a čtyřhlavého svalu stehenního.

Hamstringy jsou uloženy na zadní straně stehen, kde tvoří prostorově i funkčně spojitý systém flexorů kolena a extenzorů kyčle. Tvoří je tři svaly: dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris), sval pološlašitý (m. semitendunosus), sval poloblanitý (m. semimembranosus). Někdy jsou hamstringy povrchně označovány jako antagonistická skupina kvadricepsu, což ne zcela odpovídá jejich funkci. Práce antagonisty vůči kvadricepsu je sice očividná, avšak podíl hamstringů na extenzi a udržení stabilityv kyčli je neméně významný. Z tohoto důvodu nelze výčet jejich funkcí zobecnit jen na jedinou hlavní. Při sestavování tréninku je nutné porozumět jejich činnosti a uvědomit si, že se nejedná pouze o „doplňkovou“ svalovou skupinu.

Pouze jeden sval, a to krátká hlava bicepsu, je tzv. uniartikulární (uplatňuje se na pohybu pouze v jednom kloubu). U kvadricepsu je tomu přesně naopak, jen jedna z hlav, a to přímá hlav, je biartikulární (působí přes 2 klouby). Vztah kvadricepsu a hamstringů tak má daleko složitější a komplexnější rozměr než jen pouhý antagonismus. Jejich vztah velmi dobře vystihuje tzv. Lombardův paradox. Mnohé pohybové úkony jako dřepy či odrazy jsou založeny právě na spolupráci těchto svalových skupin, ostatně jako celá kompatibilita kolenního kloubu.

Lombardův paradox

Označuje fenomén, kdy právě flexory a extenzory kolena, které by měly mítna základě reciproční inervace antagonistickou funkci, spolupracují při vzpřímení ze sedu (extenzi v kolenou). Pokud nedojde ke ko-kontrakci obou svalových skupin, kolena se podlamují a stabilita kolena selhává. Naopak během prosté flexe či extenze se tyto dvě skupiny chovají zcela antagonisticky. Podobným způsobem však funguje i třeba stabilizační systém páteře.

M. biceps femorispředchází přes vnější zadní část stehna a má, jak už jeho název napovídá, dvě hlavy – krátkou a dlouhou. Dlouhá hlava přechází přes kyčelní i kolenní kloub, proto se uplatňuje na flexi v koleni i extenzi v kyčli. Krátká hlava se upíná jen přes kolenní kloub, vykonává tedy pouze flexi v koleni. Obě hlavy pak umožňují vnější rotaci kolene.

Svaly se synergickou funkcí vůči hamstringům jsou m. sartorius (sval krejčovský), m. gracilis (štíhlý sval stehenní) a m.gastrocnemius (dvojhlavý sval lýtkový), který vypomáhají při flexi kolene, zatímco hýžďové svaly a vzpřimovače páteře spolupracují při extenzi v kyčli.

POLOŠLAŠITÝ SVAL – M. SEMITENDINOSUS

Z latinského slova semi, polovina, tendinosus, šlašitý.
Pološlašitý sval je centrální částí hamstringů (svaly na zadní straně stehna)

 • Začátek
  Drsnatina sedací kosti.
 • Úpon
  Horní vnitřní strana holenní kosti.
 • Činnost
  Flexe a mírná vnitřní rotace kolenního kloubu (následuje po flexi). Extenze v kyčelním kloubu
 • Základní funkční pohyb
  Při běhu hamstringy zpomalují dolní končetinu na konci švihu vpřed a zabraňují trupu ve flexi v kyčelním kloubu.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sprint, běh přes překážky, fotbal (především kopnutí dozadu), skákání, zvedání těžké váhy (pouze horní část hamstringů).
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest kolen. Rozdílná délka dolních končetin. Omezení délky kroku při chůzi a běhu.

POLOBLANITÝ SVAL – M. SEMIMEMBRANOSUS

Z latinského slova semi, polovina, membranosus, blanitý.
Mediální část hamstringů. Většina jeho svalového bříška leží hluboko pod
pološlašitým svalem a dlouhou hlavou dvojhlavého stehenního svalu.

 • Začátek
  Drsnatina sedací kosti.
 • Úpon
  Flexe a mírná vnitřní rotace kolenního kloubu (následuje po flexi). Extenze v kyčelním kloubu.
 • Činnost
  Pomáhá vnitřnímu ucpávajícímu svalu v zevní rotaci kyčelního kloubu a abdukci stehna při flexi kyčle.
 • Základní funkční pohyb
  Při běhu hamstringy zpomalují dolní končetinu na konci švihu vpřed a zabraňují trupu ve flexi v kyčelním kloubu.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sprint, běh přes překážky, fotbal (především kopnutí dozadu), skákání, zvedání těžké váhy (pouze horní část hamstringů).
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest kolen. Rozdílná délka dolních končetin. Omezení délky kroku při chůzi a běhu.

DVOJHLAVÝ STEHENNÍ SVAL – M. BICEPS FEMORIS

Z latinského slova biceps, dvojhlavý, femoris, stehna.
Laterální část hamstringů.

 • Začátek
  Dlouhá hlava: drsnatina sedací kosti. Sakrotuberózní vaz. Krátká hlava: linka na zadní straně stehenní kosti, horní dvě třetiny linie nad kloubními hrboly stehenní kosti, laterální mezisvalové septum.
 • Úpon
  Zevní strana hlavice kosti lýtkové. Zevní kloubní hrbol holenní kosti.
 • Činnost
  Obě hlavy: flexe kolenního kloubu (a zevní rotace při flexi v kolenním kloubu). Dlouhá hlava: extenze v kyčelním kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Při běhu hamstringy zpomalují dolní končetinu na konci švihu vpřed a zabraňují trupu ve flexi v kyčelním kloubu.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sprint, běh přes překážky, fotbal (především kopnutí dozadu), skákání, zvedání těžké váhy (pouze horní část hamstringů).
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest kolen. Rozdílná délka dolních končetin. Omezení délky kroku při chůzi a běhu.

ŠTÍHLÝ STEHENNÍ SVAL – M. GRACILIS

Z latinského slova gracilis, štíhlý, křehký.
Štíhlý stehenní sval probíhá dolů po vnitřní straně stehna před poloblanitým svalem

 • Začátek
  Dolní polovina symfýzy a dolní rameno kosti stydké.
 • Úpon
  Horní část vnitřní plochy holenní kosti.
 • Činnost
  Addukce kyčelního kloubu. Flexe kolenního kloubu. Vnitřní rotace kolenního kloubu při flexi.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: sezení s koleny u sebe.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: jízda na koni, běh přes překážky, fotbal.
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Táhnutí třísel (adduktory jsou více vystaveny chronickému napětí u mužů než u žen).

DLOUHÝ PŘITAHOVAČ – M. ADDUCTOR LONGUS

Z latinského slova adducere, přitahovat, longus, dlouhý.
Dlouhý přitahovač je uložen nejvíce vpředu ze všech adduktorů. Laterální
strana horních vláken tvoří mediální stranu Scarpova trojúhelníku (trigonum femorale), který je laterálně ohraničen krejčovským svalem a shora
tříselným vazem.

 • Začátek
  Přední povrch kosti stydké, spojení hřebene a symfýzy.
 • Úpon
  Stehenní kost, střední třetina.
 • Činnost
  Addukce kyčelního kloubu. Flexe natažené stehenní kosti v kyčelním kloubu. Extenze flektované stehenní kosti v kyčelním kloubu. Napomáhá zevní rotaci kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení z auta druhou nohou.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: jízda na koni, judo, zápas, běh přes překážky, fotbal (úkroky stranou), plavání (prsa), všeobecný pohyb na hřišti (přesun do strany, kroky křížem).
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Táhnutí třísel (adduktory jsou více vystaveny chronickému napětí u mužů než u žen).

VELKÝ PŘITAHOVAČ – M. ADDUCTOR MAGNUS

Z latinského slova adducere, přitahovat, magnus, velký.
Velký přitahovač je největším svalem adduktorů. Jeho horní vlákna často
splývají s vlákny čtyřhranného stehenního svalu. Svislá vlákna sedací části
patří morfologicky do skupiny hamstringů a jsou tak inervována holenním
nervem.

 • Začátek
  Dolní rameno kosti stydké. Rameno kosti sedací (přední vlákna). Drsnatina sedací kosti (zadní vlákna).
 • Úpon
  Stehenní kost v celé délce, k výběžku na vnitřním kloubním hrbolu stehenní kosti.
 • Činnost
  Horní vlákna umožňují addukci a laterální rotaci v kyčelním kloubu. Svislá vlákna od kosti sedací mohou pomáhat při lehké extenzi kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení z auta druhou nohou.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: jízda na koni, judo, zápas, běh přes překážky, fotbal (úkroky stranou), plavání (prsa), všeobecný pohyb na hřišti (přesun do strany, kroky křížem).
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Táhnutí třísel (adduktory jsou více vystaveny chronickému napětí u mužů než u žen).

HŘEBENOVÝ SVAL – M. PECTINEUS

Z latinského slova pecten, hřeben, pectinatus, tvaru hřebene.
Hřebenový sval je uložen mezi velkým bederním svalem a dlouhým přitahovačem

 • Začátek
  Hřeben kosti stydké; mezi iliopubickou vyvýšeninou a výběžkem kosti stydké.
 • Úpon
  Horní část vnitřní plochy stehenní kosti.
 • Činnost
  Addukce kyčelního kloubu. Flexe kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze podél rovné čáry.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: jízda na koni, rugby, sprint (maximalizuje délku kroku), fotbal (maximalizuje sílu výkopu).
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Táhnutí třísel (adduktory jsou více vystaveny chronickému napětí u mužů než u žen).

 

Čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris) je hlavním extenorem koleního kloubu a současně i nejsilnějším dynamickým stabilizátorem čéšky – pately. U člověka se utvářel současně s vývojem vzpřímené chůze. Zřetelně se podílí jak na funkci rychlé a pomalé lokomoce, tak i na funkci celého posturálního systému. Jeho primárním úkolem je stabilizace kolenního kloubu v předozadní rovině, ale svým anatomickým uspořádáním stabilizuje koleno i během rotací. Je tvořen čtyřmi hlavami, jejichž úpony, funkce a vnitřní struktura se liší. Výsledný tah spolupracujících hlav kvadricepsu je přes čéšku a společnou šlachu přenášen na horní část holenní kosti.

 

PŘÍMÝ STEHENNÍ SVAL – M. RECTUS FEMORIS

Přímý stehenní sval je součástí čtyřhlavého svalu stehenního společně
se zevním, přistředním a prostředním širokým svalem. Tento vřetenovitý
zpeřený sval má dvě hlavy, zadní hlava je významná především u čtyřnohých zvířat, zatímco přední hlava se vyvinula u člověka díky vzpřímenému postoji.

 • Začátek
  kosti kyčelní. Zadní hlava: žlábek nad kloubní jamkou kyčelního kloubu (kost kyčelní).
 • Úpon
  Čéška, poté cestou patelárního vazu na drsnatinu holenní kosti
 • Činnost
  Extenze kolenního kloubu, flexe kyčelního kloubu (zejména dohromady, např. při kopnutí do míče). Pomáhá bedro-kyčelnímu svalu s flexí trupu. Zabraňuje flexi kolene při kontaktu paty s podložkou během chůze.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze po schodech nahoru, jízda na kole.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: běh do vrchu (fáze odrazu, stabilizace kolene), lyžování, skákání, fotbal, karate, zvedání těžké váhy.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest nebo nestabilita kolene, hlavně pokud je sval natažený a slabý.

ZEVNÍ ŠIROKÝ SVAL – M. VASTUS LATERALIS

Z latinského slova vastus, široký, lateralis, vztahující se ke straně.
Součást čtyřhlavého svalu stehenního. Přímý sval stehenní propíná koleno
při vstávání ze sedu, během chůze a stoupání. Široké svaly kontrolují pohyb
při posazování se.

 • Začátek
  Proximální část linie mezi trochantery stehenní kosti. Přední a dolní strana velkého trochanteru. Hýžďová drsnatina. Horní polovina laterálního okraje stehenní kosti.
 • Úpon
  Laterální okraj čéšky, poté cestou patelárního vazu na drsnatinu holenní kosti.
 • Činnost
  Extenze kolenního kloubu. Zabraňuje flexi kolene při kontaktu paty s podložkou během chůze.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze po schodech nahoru, jízda na kole.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: běh do vrchu (fáze odrazu, stabilizace kolene), lyžování, skákání, fotbal, karate, zvedání těžké váhy.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest nebo nestabilita kolene, hlavně pokud je sval natažený a slabý.

PŘISTŘEDNÍ ŠIROKÝ SVAL – M. VASTUS MEDIALIS

Z latinského slova vastus, široký, medialis, vztahující se ke středu.
Součást čtyřhlavého svalu stehenního. Přistřední široký sval je větší a těžší
než zevní široký sval.

 • Začátek
  Distální polovina linie mezi trochantery stehenní kosti. Vnitřní okraj stehenní kosti. Vnitřní linie nad kloubními hrboly stehenní kosti. Mediální mezisvalové septum.
 • Úpon
  Mediální okraj čéšky, poté cestou patelárního vazu na drsnatinu holenní kosti. Mediální kloubní hrbol holenní kosti.
 • Činnost
  Extenze kolenního kloubu. Zabraňuje flexi kolene při kontaktu paty s podložkou během chůze.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze po schodech nahoru, jízda na kole.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: běh do vrchu (fáze odrazu, stabilizace kolene), lyžování, skákání, fotbal, karate, zvedání těžké váhy.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest nebo nestabilita kolene, hlavně pokud je sval natažený a slabý.

PROSTŘEDNÍ ŠIROKÝ SVAL – M. VASTUS INTERMEDIUS

Z latinského slova vastus, široký, intermedius, prostřední.
Prostřední široký sval je nejhlouběji uložená část čtyřhlavého svalu stehenního. Sval má blanitou šlachu na předním povrchu, která umožňuje klouzavý pohyb mezi ním a přímým stehenním svalem, který leží na této šlaše.

 • Začátek
  Přední a zevní povrch horních dvou třetin stehenní kosti. Laterální mezisvalové septum. Horní část laterální linie nad kloubními hrboly stehenní kosti.
 • Úpon
  Šlacha čtyřhlavého svalu stehenního, v hloubce. Poté cestou patelárního vazu na drsnatinu holenní kosti.
 • Činnost
  Extenze kolenního kloubu. Zabraňuje flexi kolene při kontaktu paty s podložkou během chůze.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze po schodech nahoru, jízda na kole.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: běh do vrchu (fáze odrazu, stabilizace kolene), lyžování, skákání, fotbal, karate, zvedání těžké váhy.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest nebo nestabilita kolene, hlavně pokud je sval natažený a slabý.

KREJČOVSKÝ SVAL – M. SARTORIUS

Krejčovský sval je nejpovrchněji uloženým svalem na přední straně stehna
a je rovněž nejdelším svalem v lidském těle. Vnitřní strana horní třetiny
svalu tvoří laterální stranu Scarpova trojúhelníku (trigonum femorale), mediální stranu tvoří dlouhý přitahovač a horní stranu tříselný vaz. Funkcí
krejčovského svalu je polohování dolních končetin při zkříženém sedu
jako u krejčího (odtud plyne název svalu).

 • Začátek
  Přední horní hřeben kosti kyčelní a oblast těsně pod ním.
 • Úpon
  Horní část vnitřní plochy holenní kosti, blízko přední hranice.
 • Činnost
  Flexe kyčelního kloubu (napomáhá pohybu dolní končetiny vpřed při chůzi a běhu). Zevní rotace a abdukce kyčelního kloubu. Flexe kolenního kloubu. Pomáhá při vnitřní rotaci holenní kosti na stehenní kosti po flexi. Všechny aktivity svalu lze shrnout, pokud umístíme patu jedné nohy na koleno opačné nohy.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: sezení s nohou přes nohu.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: balet, bruslení, fotbal.
 • Pohyby nebo poranění, která mohou poškodit sva
  Neúměrné cvičení určitých pozic v józe – s překříženými dolními končetinami, pozice lotosového květu (i když pravděpodobně nejprve dochází k poškození kolene).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest nebo poranění kolene.

Svaly lýtka

Začněte psát zde...

DVOJHLAVÝ LÝTKOVÝ SVAL – M. GASTROCNEMIUS

Z řeckého slova gaster, žaludek, kneme, dolní končetina.
Dvojhlavý sval lýtkový je součástí trojhlavého svalu lýtkového společně se šikmým svalem lýtkovým a chodidlovým svalem. Trojhlavý sval lýtkový tvoří obrys lýtka. Zákolenní jamka na zadní straně kolene je dole
tvořena bříšky dvojhlavého lýtkového a chodidlového svalu, laterálně šlachou dvojhlavého stehenního svalu
a mediálně šlachou pološlašitého a poloblanitého svalu.

 • Začátek
  Mediální hlava: povrch stehenní kosti nad vnitřním hrbolem. Laterální hlava: zadní plocha a laterální kloubní hrbol stehenní kosti.
 • Úpon
  Zadní povrch patní kosti (cestou Achillovy šlachy, společná šlacha dvojhlavého a šikmého lýtkového svalu).
 • Činnost
  Plantární flexe chodidla a kotníku. Napomáhá flexi v kolenním kloubu. Hlavní hnací síla při chůzi a běhu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: stoj na špičkách s napnutými koleny.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sporty, u kterých se běhá a skáče (především sprint, skok do výšky, skok do dálky, volejbal, basketbal), balet, plavání (odraz při startu), trampolína.
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Neustálé nošení bot na podpatku může vést ke zkrácení svalu a ovlivnění posturální integrity.

ŠIKMÝ LÝTKOVÝ SVAL – M. SOLEUS

Z latinského slova solea, kožená bota, sandál, platýz.
Šikmý lýtkový sval je součástí trojhlavého lýtkového svalu a je nazýván rovněž svalem platýzovým podle
svého tvaru. Achillova šlacha, společná šlacha dvojhlavého a šikmého lýtkového svalu je nejširší a nejsilnější
šlacha lidského těla.

 • Začátek
  Zadní povrch hlavičky a horní třetina lýtkové kosti. Šikmá linie a střední třetina mediální hrany holenní kosti. Šlašitý oblouk mezi holenní a lýtkovou kostí.
 • Úpon
  Společně se šlachou dvojhlavého lýtkového svalu na zadní plochu patní kosti.
 • Činnost
  Plantární flexe kotníku. Šikmý lýtkový sval je často kontrahován při stoji, zamezuje pádu těla vpřed na kotník. Pomáhá udržet vzpřímený postoj.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: stoj na špičkách s pokčenými koleny.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sporty, u kterých se běhá a skáče (především sprint, skok do výšky, skok do dálky, volejbal, basketbal), balet, plavání (odraz při startu), trampolína.
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Křeče a bolesti lýtek nebo Achillovy šlachy (častěji způsobeno potížemi se šikmým svalem lýtkovým než dvojhlavým svalem lýtkovým). Neustálé nošení bot na podpatku může vést ke zkrácení svalu a ovlivnění posturální integrity.

PŘEDNÍ HOLENNÍ SVAL – M. TIBIALIS ANTERIOR

Z latinského slova tibialis, vztahující se k holeni, anterior, přední.

 • Začátek
  Laterální kloubní hrbol holenní kosti. Horní polovina zevní strany holenní kosti. Mezikostní membrána.
 • Úpon
  Mediální a plantární strana vnitřní klínové kosti. Báze páté zánártní kůstky.
 • Činnost
  Dorzální flexe a inverze kotníku.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze a běh (chrání chodidlo před plácnutím na zem při dopadu paty, zvedá chodidlo při rozmachu nohy vpřed).
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: vysokohorská chůze, běh, plavání (prsa), jízda na kole (fáze zvedání pedálu).
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Nadměrné skákání na tvrdý povrch.