OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

společnost BUGGY fitness, s.r.o. IČ: 27761819 , se sídlem Hasičská  1003/49, PSČ 70030 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 29086

 (dále jen „poskytovatel“) 

 

Poskytování on-line služeb členská sekce

 

Poskytovatel nabízí svým klientům on-line členská sekce  na serveru SIMPLYFITNESSACADEMY.CZ, která spočívá v provozování on-line tréninkových plánu a cvičícího systému, který umožňuje plánování a účast na lekcích cvičení fitness, a to tak, že klientovi umožní:

 

on-line účast na lekcích cvičení živě nebo ze záznamu dle potřeb a časových možností klienta v návaznosti na předem daný rozvrh cvičení živě, kdy toto cvičení může klient uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu
vytvoření klientského účtu na SIMPLYFITNESSACADEMY.CZ
časové členství  na SIMPLYFITNESSACADEMY.CZ
uložení klientových dat do registračního systému SIMPLYFITNESSACADEMY.CZ  a jejich zabezpečení a ochrana
 

Zpracování osobních údajů

 

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb členské sekce, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení živě v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb členské sekce

 

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

 

Platební podmínky

 

Odměna za on-line služby tréninkové plány, cvičení živě je uvedena v rámci registračního systému jako cena za jednotlivou členskou sekci nebo jako cena měsíčního členství dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (PayU), nebo platbou na účet poskytovatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží klient bezprostředně po zakoupení kreditů nebo členství na svůj e-mail. Připsáním platby na účet poskytovatele s uvedením variabilního symbolu (číslo registrace) je sjednáno poskytnutí on-line služeb cvičení živě registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientský účetpřipíše druh jeho členství. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady zakoupených kreditů nebo členství na SIMPLYFITNESSACADEMY.CZ.

Úhrada za on-line služby členská sekce  je úhrada uskutečněna jednorázově předem na určitou dobu dle druhu členství, kdy v rámci členství má klient právo se přihlásit na lekci živého on-line vysílání cvičení neomezeně.

 

 

Opakované platby

 

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech.

b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.

c) Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství dle aktuálního platného ceníku.

d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná. Výjimkou může být akční nabídka, kdy cena první platby je oproti následujícím platbám výrazně snížena, např. u tzv. "členství na zkoušku”.

e) Opakovaná platba je prováděna v pravidelných cyklech odpovídajících zvolenému typu opakovaného členství.

f) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to po přihlášení klenta do uživatelského ůčtu a následným zrušením opakované platby v sekci "upravit profil - opakované platby".

g) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayU s.a., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayU s.a. 

 

Klientský účet

 

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem.

 

Zakoupené časové členství se registrovanému klientovi připisují na jeho klientský účet.

 

On-line služby členské sekce  u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými klienty. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.

 

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a  časové členství připsané na tomto účtu budou zneplatněny.

 

Časové členství

 

Registrovaný klient je oprávněn založit si časové členství na SIMPLYFITNESSACADEMY.CZ uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.

 

V rámci časového členství je klient oprávněn přihlásit se neomezeně do členské sekce

 

V rámci „Opakováného členství“, které je prováděno pomoci tzv. „opakované platby“ je přihlašování do členské sekce neomezeno

 

Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodu nemoci.

 

Akční nabídka

 

Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky  časového členství mimo rámec platného ceníku.

 

V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky , které si klient v rámci této nabídky může zakoupit, jejich cena a platnost, dále druh členství a jeho doba trvání.

 

 

Vady během vysílání on-line cvičení živě

 

 

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně klienta, které klientovi znemožní shlédnout lekci on-line cvičení živě.

                                                                                       

 

 Garance vrácení peněz a Reklamace

 

Za své produkty ručí společnost BUGGY fitness s.r.o. zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

 

Elektronické produkty a služby

Při objednání online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne objednání včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mailu: info@simplyfitnessacadem.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující poukázat finanční prostředky.

 

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad.

 

Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít nadále právo daný online kurz využívat.

 

 

 

 Práva a povinnosti Poskytovatele

 

Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online produktu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet. Materiály kurzu budou zveřejňovány postupně.

 

Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

 

Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím emailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou.

 

Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění veškerých technických problémů na jeho straně. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

 

 Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

 

Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

 

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online produktům. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

 

Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

 

V případě prokázaného porušení tohoto článku 11 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení.

Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení online produktů. V případě nedodrření této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení.

 

 Závěrečná ustanovení

 

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

 

Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu přeměna postavy a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Přístup k přeměně postavy je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

 

Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

.